„Dziecięca Matematyka”
to rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych.

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka.Stanowią one podstawę, na której dziecko tworzy pojęcia i zdobywa umiejętności.
Cele, jakie stawiają sobie nauczyciele wprowadzając dzieci w świat pojęć matematycznych są następujące:

• Indywidualizacja procesu edukacji matematycznej (rozwijanie uzdolnień,
przyspieszanie tempa rozwoju dzieci lub wyrównywanie deficytów rozwojowych) z
uwzględnienie rzeczywistych możliwości.
• Przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w nauce szkolnej.
Podstawowe zasady przy realizacji programu to:
• Osobiste działanie dzieci (doświadczenia logiczne - nie wystarczy opowiedzieć
dziecku – dziecko musi doświadczyć)
• Werbalizacja zdobytych doświadczeń – dzieci słownie muszą określać swoje
spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywanych skutków.
Program edukacji matematycznej obejmuje następujące kręgi tematyczne:
• Orientacja przestrzenna. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała.
Obdarzanie uwagą i porozumiewanie się na poziomie werbalnym i niewerbalnym;
• Rytmy i rytmiczna organizacja czasu. Zwrócenie uwagi na szeregi powtarzających się
przedmiotów. Dostrzeganie tego, co się powtarza i kontynuowanie szeregu.
Wysłuchiwanie rytmów i kontynuowanie ich poprzez: klaskanie, tupanie itp.;
• Kształtowanie umiejętności liczenia przedmiotów stosownie do możliwości
intelektualnych dzieci. Wdrażanie dzieci do precyzji w ustalaniu wyniku dodawania i
odejmowania;
• Klasyfikacja. Porównywanie przedmiotów: takie same, inne, podobne. Gromadzenie
przedmiotów ze względu na przeznaczenie. Skłanianie dzieci do różnicowania i grupowania
przedmiotów. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych;
• Przyczyna i skutek, przewidywanie następstw. Łączenie czynności i ich skutków. Ustalanie,
które zmiany są odwracalne, a które nie;
• Rozwijanie umiejętności mierzenia długości;
• Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia;
• Mierzenie płynów;
• Intuicje geometryczne;
• Konstruowanie gier przez dzieci;
Edukację matematyczna wtapiamy w całokształt działań edukacyjnych. Działania te maja na
celu harmonijny rozwój potencjału intelektualnego dzieci. Procesy intelektualne, od których
zależą sukcesy w uczeniu się matematyki mają bowiem szerszy zakres. Jak wyżej zostało
wypunktowane uczymy nasze przedszkolaki klasyfikowania i tworzenia pojęć, przewidywania
skutków oraz sprawnego liczenia nie tylko przy rozwiązywaniu zadań matematycznych.
Z uwagi na fakt, że jednym z istotniejszych celów Wychowania Przedszkolnego jest
zapewnienie dzieciom sukcesów w nauce szkolnej program Dziecięcej Matematyki jest tak
realizowany by uchronić dzieci przed niepowodzeniami w całej karierze szkolnej, a nie tylko w
uczeniu się matematyki.