Miejsce nauki poprzez zabawę

Pn. - Pt. : 6:15 - 16:00

Nasza misja

Nasza misja

Cele naszego przedszkola

Celem pracy całego personelu przedszkola jest umożliwienie dziecku zdobycie wiedzy i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, rozwijanie zainteresowań i postaw twórczych dziecka w bezpośrednim kontakcie ze sztuką oraz stworzenie możliwości indywidualnego rozwoju dziecka w kontekście rozwoju jego aktywności twórczej.

P

owyższe cele znajdują odzwierciedlenie w wizji naszego przedszkola, którą jest wychowanie przez sztukę jako jeden z ważnych celów stymulowania twórczej aktywności dziecka. Chcemy aby nasze przedszkole było otwarte na potrzeby dziecka, promowało jego działania twórcze, jednocześnie umożliwiając dziecku poznanie i uczestniczenie w kulturze naszego kraju i regionu.

C

hcemy aby nasze przedszkole było otwarte na potrzeby dziecka, promowało jego działania twórcze, jednocześnie umożliwiając dziecku poznanie i uczestniczenie w kulturze naszego kraju i regionu.

P

rzedszkole stwarza dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju w trakcie codziennych zajęć, a także zajęć dodatkowych jakimi są: zajęcia umuzykalniające, taneczne, gimnastyczno-korekcyjne, język angielski, karate prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Placówka nasza zapewnia także opiekę logopedyczną dzieciom, które jej potrzebują.

R

óżnorodność prowadzonych imprez i uroczystości przez poszczególne grupy, stwarza możliwość ujawnienia talentów aktorskich małych wychowanków, przełamania bariery nieśmiałości i rozwijania współpracy z rodzicami. Dobrym przykładem takiej formy działalności przedszkola, jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez przygotowywanie przedstawień jasełkowych i spotkań opłatkowych, które zachwycają zaproszonych gości piękną scenerią szopki, wystrojem holu, a przede wszystkim wspaniałą grą małych aktorów. Bierzemy udział w różnego rodzaju pokazach, konkursach recytatorskich i plastycznych odnosząc znaczne sukcesy

D

umni jesteśmy również z organizowanego co roku pikniku, którego nazwa zawsze wiąże się z tematyką wiodącą rocznego programu rozwoju i jest jego podsumowaniem. Dzieci mają wówczas okazję przedstawienia krótkiego programu artystycznego, udziału w zabawach przy muzyce, konkursach, a przede wszystkim wspólnej zabawy z rodziną.

J

esteśmy otwartą placówką na współpracę z innymi przedszkolami, szkołami, a także społecznością lokalną. Chętnie włączamy się we wszelkiego rodzaju akcje np. Sprzątanie świata, Cała Polska Czyta Dzieciom, zbieranie surowców wtórnych (nakrętki plastikowe). Przyłączamy się do wszelkiego rodzaju zbiórek np. na rzecz dzieci z Domu Dziecka, Szkoły Specjalnej itp. Organizujemy wyjścia do ludzi, którym najbardziej jest potrzebny dziecięcy uśmiech, przedstawiając teatrzyki w miejscowym ZOL-u. W ramach pozyskiwania środków na rzecz przedszkola organizujemy kiermasze i wystawy tematyczne.

F

ormą wymiany informacji między przedszkolem a rodzicami są stałe konsultacje w wyznaczonych, dogodnych dla obu stron dniach i godzinach.

D

zisiaj o nas może dowiedzieć się każdy.

Skip to content